اجرای بتن ریزی با ماله پروانه ای

این موضوع که شکل ظاهری کفپوشها با توجه به ضخامت حداکثر ۳ میلیمتر با نحوه زیر سازی آن رابطه مستقیم دارد، بر آن شدیم که جهت رفع اشکالات اجرائی بتن ریزی و زیبا تر شدن کفپوش، مسولیت زیر سازی را بر عهده بگیریم تا پوشش زیبایی بدست آید.