عایق رطوبتی

با توجه به عدم مقاومت دمایی ایزوگام و شکسته شدن آن در دمای زیر صفر درجه و نرم شدن در دمای بالا ،این پوشش جایگزین مناسبی برای آببندی سطوح می باشد. این عایق به صورت سرد اجرا می شود و تک جزئی بوده و عایق حرارتی نیز می باشد.