کفپوشهای دکوراتیو

این سیستم متشکل از کفپوش به همراه چیبسهای رنگی (تولید این شرکت) و با تنوع رنگی فراوان به همراه طیف وسیعی از رنگهای صنعتی، می تواند زیبایی خاصی به سطوح ببخشد.