کفپوشهای ورزشی و شهربازی

این نوع کفپوش از ضخامت ۳ تا ۲۰ میلیمتر قابل اجرا می باشد. با توجه به نوع کاربری و زیر سازی بستر ، این سیستم از ترکیب گرانول به همراه بایندرهای مخصوص و با دستگاه فینیشر تسطیح و تراز می گردد و سطح با کفپوش ورزشی، پوشانده می شود.