کفپوش آنتی استاتیک

این سیستم متشکل از پرایمر کانداکتیو ، نصب مهندسی نوار مسی و کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک می باشد. این پوشش بدلیل رسانا بودن و با هدایت جریان الکترسیته از روی سطح ان به نوارهای مسی می شود و از طریق چاه ارت، تخلیه الکتریکی میگردد.