کفپوش پارکینگ

با توجه به هزینه های زیاد سنگ و مشکلات اجرایی بعد از آن ، سنگین بودن وزن آن در هر متر ، ضخامت زیاد سنگ و ساخت ساختمانهایی بوسیله سبک سازی و ضخامت زیاد سنگ و محدودیت در رعایت ارتفاع پارکینگ ، استفاده از کفپوش پلیمری با توجه به ضخامت ، ارزانتر از سنگ ،بدون درز ، عدم نفوذ روغن و مایعات ، سبک و عایق رطوبتی پارکینگهای طبقاتی و . . . بهترین گزینه جهت پوشش پارکینگ  می باشد .