گرانیت مایع

با توجه به تکنولوژی های جدید در کشورهای آمریکایی و اروپایی ، این شرکت توانسته به صورت انحصاری تولید و اجرای آن را داشته باشد. این سیستم از ترکیب سنگهای معدنی رنگی با رزینهای اپوکسی حاصل می شود.